• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2001
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 140/2000/QĐ/BNN-KL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 140/2000/QĐ/BNN-KL ngày 21 tháng 12 năm 2000 về việc công bố bản danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột

___________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.

Trên cơ sở Thông tư số 05/1998/TT/BNN-BVTV ngày 06/5/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thi hành Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục một số loài động vật hoang dã là thiên địch của chuột".

Điều 2: Ngiêm cấm việc khai thác từ tự nhiên các loài động vật hoang dã có tên trong danh mục này, các hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Riêng đối với 02 loài trăn đất và trăn hoa (nưa) thuộc giống Python và loài rắn hổ mang thường (Naja naja) là những loài động vật hoang dã có thể gây nuôi, nhân giống, sinh sản tại trại nuôi hợp pháp thì được phép kinh doanh sử dụng con sống và các sản phẩm của chúng. Việc kinh doanh con sống và các sản phẩm động vật hoang dã nuôi phải có xác nhận trại nuôi và chứng nhận kiểm tra nguồn gốc gây nuôi sinh sản từng lô hàng cụ thể của Cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Các Ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Đẳng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.