• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/2000
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 142/2000/CT-BNN/VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000
Bộ nông nghiệp

CHỈ THỊ

Về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quảnlý nhà nước

 

Năm2000 công tác chỉ đạo điều hành của Bộ đã có nhiều tiến bộ, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp và nông thônphát triển liên tục, bền vững. Tuy vậy, công tác quản lý nhà nước của ngành vẫncòn nhiều vấn đề bị buông lỏng, hiệu quả thấp. Năm 2001 là năm đầu thực hiện Kếhoạch 5 năm theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.Việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của ngành nôngnghiệp và phát triển nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp côngnghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Bộtrưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục cụ thể hoá và nâng cao chất lượng, hiệu quảcông tác quản lý nhà nước của Bộ.

1.Các đơn vị căn cứ vào chương trình công tác của Bộ năm 2001, xây dựng chươngtrình công tác cụ thể của đơn vị, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thểtrong năm 2001 và các năm sau.

Đốivới các Cục Vụ trực thuộc Bộ, phải tiến hành việc xây dựng chương trình, kếhoạch công tác quản lý nhà nước trong đơn vị, tập trung 6 nội dung chủ sau đây:

Xâydựng và tổ chứ thực hiện các văn bản pháp luật, tổ chức tuyên truyền pháp luật1iên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị;

Xâydựng công tác kế hoạch, quy hoạch và tổ chức thực hiện các

chươngtrình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị;

Tổchức các hoạt động khoa học và công nghệ, tổng kết các chương trình tiến bộ kỹthuật, công nghệ mới;

Tổ chức thực hiện các hoạt độnghợp tác quốc tế có hiệu quả;

Côngác tổ chức cán bộ và đào tạo;

Chươngtrình công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và cácquy định thuộc phạm vi quản lý của ngành.

2.Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hội họp vàquy chế làm việc của Bộ thông tin trong các hoạt động điều hành; nối mạng thôngtin với Bộ, nối mạng INTERNETvà thực hiện đầyđủ các quy chế trao đổi thông tin, báo cáo qua mạng, tích cực khai thác các tàinguyên thông tin trên mạng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành công việc vànghiên cứu khoa học.

3.Xây dựng quy chế công vụ bảo đảm cho các hoạt động của Bộ có hiệu

quả,phục vụ tốt cho công tác quản lý hành chính. Cần tập trung các công việc sauđây:

kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức; xây dựng và hoàn thiện các quy chế làmviệc của cơ quan, quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị;

Thựchiện đầy đủ pháp luật về cán bộ, công chức; quy chế dân chủ trong cơ quan; cácquy định của Nhà nước về chính sách đối với cán bộ, công chức;

Tổ chức công sở khoa học, nghiêmtúc, môi trường xanh sạch đẹp nhằm phục vụ tốt nhân dân và nâng cao hiệu suấtcông tác.

4.Các đơn vị phải đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước, phát huy dân chủ, tinhthần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức để xây dựng và tổ chức thực hiệnchương trình, kế hoạch công tác năm 2001. Trên cơ sở kết quả thực hiện ở các Cục, Vụ trong năm 2001, Bộ sẽ tiến hành đánh giá 6 thángvà cả năm để làm cơ sở bình xét khen thưởng và rút kinh nghiệm chỉ đạo các đơnvị trong toàn ngành.

5.Giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với một số Vụ chức năng liên quan xây dựngvà trình Bộ phê duyệt các tiêu chí đánh giáhiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của các đơn vị.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vịphối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo Chươngtrình công tác theo nội dung này trước ngày 15/1/2001./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Huy Ngọ

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.