• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2001
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 141/2000/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối

trực thuộc Tổng công ty Muối


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Quyết định số 1128/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh Muối cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 414/TM-TCCB ngày 17/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại thành lập Tổng công ty Muối;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ly Muối tại tờ trình số 41/HĐQT-TC ngày 30/10/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối trực thuộc Tổng công ty Muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có:

Tên giao lịch quốc tế: SALT SECTOR GENERAL IMPORT EXPORT COMPANY

Tên viết tắt: SAGIMEX

Trụ sở chính đặt tại: Số 5 phố Hàng Gà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Công ty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Muối, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau:

Xuất khẩu: Các sản phẩm muối, các sản phẩm của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Nhập khẩu: Vật tư, nguyên liệu, hoá chất, máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển, hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Kinh doanh: Các sản phẩm muối, vật tư, hoá chất, máy móc thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống.

Được thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng công ty giao trong phạm vi ngành nghề Tổng công ty được phép kinh doanh.

Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của Tổng công ty Muối; Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, biên chế của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối do Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty quy định căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả.

Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty .

Điều 5. Tổng công ty Muối có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu ngành Muối làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành và hoạt động đúng pháp luật.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tổng công ty Muối. Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Luân

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.