• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/02/2001
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 138/2000/QĐ-BNN/TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2000
Bộ nông nghiệp Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xínghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợpnhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chếbiến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thànhlập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 394/NN-TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp & PTNT thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 215/NN-TCCB/QĐ ngày 12/7/1990 của Bộ trưởng BộNông nghiệp & CNTP ( nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) chuyển trụ sở làmviệc của Trạm Vật tư vận tải từ Huyện Sóc Sơn đến Kho Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 118/1999-QĐ/BNN-TCCB ngày 16/8/1999 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp & PTNT sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp Chè BắcSơn;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Chè Việt Nam tại Tờtrình số 986/TTr-TCCB ngày 1/11/2000 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cánbộ,

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.-Nay sắp xếp lại Xí nghiệp Chè Bắc Sơn (doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổngcông ty Chè Việt Nam) và Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa theo các bước sau:

1/Chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụthuộc Tổng công ty Chè Việt Nam.

2/Hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè ViệtNam với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa lấy tên là Công ty Chế biến chè và nông sảnthực phẩm Cổ Loa.

Điều 2.-Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa có:

Trụsở chính đóng tại : Xã Việt Hùng - Huyện Đông Anh - TP.Hà Nội                    

Trụsở 2 : Thị trấn Bắc Sơn-Huyện Phổ yên-Tỉnh Thái Nguyên

Côngty là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam, được sửdụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định hiện hành.

Điều 3.-Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa chịu sự chỉ đạo toàn diện vàquản lý trực tiếp của Tổng công ty Chè Việt Nam; Công ty được ký kết các hợpđồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạtđộng tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng côngty.

Cơcấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và ngành nghề kinhdoanh của Công ty do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty quy địnhcăn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty và trong phạm vi ngành nghề Tổngcông ty được phép kinh doanh theo tinh thần gọn nhẹ, có hiệu quả.

Giámđốc Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa có nhiệm vụ xây dựng Điềulệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để trình Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trịTổng công ty phê duyệt phù hợp với Luật doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ Tổchức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 4.-Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm tổchức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương chuyển chế độ hạch toán độc lậpcủa Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty ; Sau đó, hợpnhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa theo nội dung Điều 1trên đây, đảm bảo cho đơn vị sớm ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả vàbáo cáo kết quả thực hiện về Bộ.

CácVụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và Quy hoạch theo chức năngcủa mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty Chè Việt Nam và cơ sởthực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng quyết định của Bộ vàcác qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5.-Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Chế biến chèvà nông sản thực phẩm Cổ Loa làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi thựchiện việc sắp xếp lại doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền và hoạt độngđúng pháp luật.

Điều 6.-Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Quyếtđịnh số 118/1999-QĐ/BNN-TCCB ngày 16/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT sắp xếp lại tổ chức quản lý đối với Xí nghiệp Chè Bắc Sơn và quyết định số215/NN-TCCB/QĐ ngày 12/7/1990 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP (nay làBộ Nông nghiệp & PTNT) chuyển trụ sở của Trạm Vật tư-Vận tải từ Huyện SócSơn đến Kho Cổ Loa-Đông Anh-Hà Nội nay không còn hiệu lực thi hành.

Điều 7.-Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chứcnăng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty ChèViệt Nam, Giám đốc Xí nghiệp Chè Bắc Sơn và Trạm trưởng Trạm Vật tư vận tải CổLoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Luân

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.