• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/2001
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 131/2000/QĐ-BNN/KHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2000
bộ nông nghiệp và

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc công nhận Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủqui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 139/1999-QĐ-BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 1999của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Qui chếcông nhận và quản lý Phòng Thử nghiệm ngành Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượngsản phẩm

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Công nhận Phòng Kiểmđịnh chất lượng phân bón thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hoá là Phòng Thử nghiệmngành Nông nghiệp đối với các phép thử ghi trong phụ lục 1.

Điều 2: Phòng có condấu mang mã số 11. Con dấu có hình thức và nội dung như trình bày ở phụ lục 2.Con dấu chỉ được sử dụng vào việc xác nhận kết quả thử nghiệm do Phòng pháthành.

Điều 3: Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụKhoa học và CLSP, Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng nông hoá và các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CỦA PHÒNG KIỂMĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN

(Kèm theo Quyết định số 131/ 2000/QĐ-BNN-KHCN ngày18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

STT

TÊN PHÉP THỬ

TIÊU CHUẨN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM

1

Xác định Nitơ tổng số

10 TCN 304 -97

2

Xác định Nito hữu hiệu

10 TCN 361 -99

3

Xác định Photpho tổng số

10 TCN 306 -97

4

Xác định Photpho hữu hiệu

10 TCN 307 -97

5

Xác định Kali tổng số

10 TCN 308 -97

6

Xác định Kali hữu hiệu

10 TCN 360 -99

7

Xác định Lưu huỳnh tổng số

10 TCN 363 -99

8

Xác định chất hữu cơ tổng số

10 TCN 366 -99

9

Xác định axit Humic, axit Fulvic

10 TCN 365 -99

10

Xác định Clorua hoà tan

10 TCN 364 -99

11

Xác định Biuret trong phân ure

10 TCN 304 -97

12

Xác định xxit tự do trong phân dư axit

10 TCN 303 -97

13

Xác định độ ẩm

10 TCN 3o2 -97

14

Xác định vi lượng: Cu, Zn, Mo, Co, Mn

10 TCN 362 -99

 

Phụ lục 2

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CON DẤU CỦA PHÒNG KIỂM ĐỊNH CHẤTLƯỢNG PHÂN BÓN

(Kèm theo Quyết định số 131/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Dấu vuông, mỗi cạnhdài 3,0 cm.

Dấu chia làm 02 phầncó vạch ngang ở 2/3 từ trên xuống.

Nửa trên ghi 02 dòngchữ, dòng thứ nhất ghi: Phòng Thử nghiệm, dòng thứ 2 ghi: nông nghiệp. Nửa dướighi mã số 11 của Phòng Thử nghiệm.

Mực dấu màu tím.

PHÒNG THỬ NGHIỆM

NÔNG NGHIỆP

11

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Ngô Thế Dân

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.