• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 491/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 – 2010

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hanh tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008-2010 như sau:

1. Chuyển Tổng công ty Dược Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

2. Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

Công ty Dược phẩm Trung ương 1;

Công ty Dược phẩm Trung ương 2;

Công ty Dược phẩm Trung ương 3;

Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1;

Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2;

Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt.

b) Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối: Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Nhân lực y tế với nước ngoài.

3. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước: Nhà xuất bản Y học.

4. Chuyển thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Công ty Dược khoa.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế:

1. Phê duyệt đề án, quyết định chuyển Tổng công ty Dược Việt Nam sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

2. Quyết định tách Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 ra khỏi Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế để thực hiện cổ phần hóa.

3. Phê duyệt đề án, quyết định chuyển Công ty Dược khoa thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2008 đối với Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện Quyết định này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.