• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 854/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty đường sông miền Nam

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sông miền Nam, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên Tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam.

Tên tiếng Anh: Southern Waterborne Transport Corporation.

Tên viết tắt: SOWATCO

2. Trụ sở chính: số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và Luật Doanh nghiệp.

4. Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Đường sông miền Nam đang kinh doanh và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam là Bộ Giao thông vận tải.

6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 671.000.000.000 đồng (sáu trăm bảy mốt tỷ đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 67.100.000 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 34.221.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động: 437.600 cổ phần, chiếm 0,652% vốn điều lệ;

- Bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 200.000 cổ phần, chiếm 0,298% vốn điều lệ;

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 20.000.000 cổ phần, chiếm 29,806% vốn điều lệ;

- Bán đấu giá công khai: 12.241.400 cổ phần, chiếm 18,244% vốn điều lệ.

7. Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Số lượng cổ phần tối đa một nhà đầu tư là thể nhân đặt mua là 50.000 cổ phần, nhà đầu tư là pháp nhân đặt mua là 200.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần tối thiểu một nhà đầu tư là thể nhân hoặc pháp nhân đặt mua là 100 cổ phần.

9. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam là 564 người, không có lao động dôi dư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định tỷ lệ cổ phần Tổng công ty Đường sông miền Nam nắm giữ tại các công ty thành viên;

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Đường sông miền Nam tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam thành Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam theo đúng quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sông miền Nam có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Đường sông miền Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Đường sông miền Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hướng dẫn quản trị Tổng công ty Đường sông miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.