• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/1957
  • Ngày hết hiệu lực: 17/10/1964
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 577/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1957

NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 577/TTG
NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1957 ĐẶT GIẤY CHỨNG MINH VÀ
QUY ĐỊNH THỂ LỆ CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đề đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mong được có một giấy chứng nhận căn cước chính thức để tiện dùng trong mọi việc giao dịch hàng ngày, đồng thời để giúp vào việc giữ gìn trật tự trị an chung.

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Công an.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1: Nay đặt ra "Giấy chứng minh" để chứng thực căn cước của mỗi người trong việc giao dịch hàng ngày giữa tư nhân với tư nhân, giữa tư nhân với các cơ quan Nhà nước. Nội dung và kích thước giấy chứng minh làm theo mẫu thống nhất kèm theo Nghị định này.

Điều 2: Giấy chứng minh sẽ cấp cho tất cả mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Cán bộ, nhân viên, công nhân của Chính phủ cũng được cấp giấy chứng minh. Quân nhân tại ngũ có giấy chứng minh riêng của quân đội.

Những người bị bệnh điên không được cấp giấy chứng minh.

Điều 3: Giấy chứng minh do Uỷ ban hành chính thành phố hoặc Uỷ ban hành chính tỉnh cấp phát. Uỷ ban hành chính thành phố hoặc Uỷ ban hành chính tỉnh có thể uỷ quyền cho thủ trưởng cơ quan công an đồng cấp làm việc cấp phát này.

Điều 4: Giấy chứng minh có giá trị trong thời hạn là năm năm. Hết hạn thì phải xin cấp giấy khác.

Điều 5: Người được cấp giấy chứng minh phải trả lại cho cơ quan phụ trách cấp phát tiền giấy và công in do Uỷ ban hành chính thành phố hoặc tỉnh ấn định.

Điều 6: Những người man khai căn cước để xin giấy chứng minh, giả mạo giấy chứng minh, tẩy xoá, sửa chữa giấy chứng minh để gian lậu, cho mượn, cho thuê, mua bán giấy chứng minh, và những người dùng giấy chứng minh của người khác sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Những người để mất giấy chứng minh trong hạn 24 giờ phải báo cho Uỷ ban hành chính hoặc cơ quan công an. Những người bắt được giấy chứng minh của người khác phải đem nộp tại Uỷ ban hành chính hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Điều 7: Việc cấp phát giấy chứng minh sẽ thi hành ở các thành phố, thị xã, thị trấn trước; khi nào có đủ điều kiện thuận tiện sẽ thi hành ở nông thôn. những nơi chưa thi hành việc cấp phát giấy chứng minh thì trong việc giao dịch hàng ngày nhân dân sẽ dùng thẻ cử tri hoặc giấy chứng thực, giấy giới thiệu do Uỷ ban hành chính địa phương cấp.

Điều 8: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 
 

Phan Kế Toại

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Kế Toại

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.