• Nghị định 153/2020/NĐ-CP

  Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

  31/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

  31/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị định 158/2020/NĐ-CP

  Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

  31/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị định 156/2020/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  31/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 150/2020/NĐ-CP

  Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  25/12/2020

  15/02/2021

 • Nghị định 146/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  18/12/2020

  04/01/2021

 • Nghị định 147/2020/NĐ-CP

  Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  18/12/2020

  05/02/2021

 • Nghị định 140/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

  30/11/2020

  30/11/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 134/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

  15/11/2020

  01/01/2021

 • Nghị định 132/2020/NĐ-CP

  Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  05/11/2020

  20/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.