• Thông tư 119/2020/TT-BTC

  Quy định hoạt động đăng ký, ưu ký, bù trừ và thanh toán gỉao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 117/2020/TT-BTC

  Quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 120/2020/TT-BTC

  Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 122/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 121/2020/TT-BTC

  Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 116/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đỉều của Luật Chứng khoán

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 118/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

  31/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 113/2020/TT-BTC

  Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

  30/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 114/2020/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nưóc tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chửc tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

  30/12/2020

  15/02/2021

 • Thông tư 111/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghỉệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tỉền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghỉệp công lập thành công ty cổ phần

  29/12/2020

  15/02/2021

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.