• Thông tư 04/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội

  19/01/2023

  19/03/2023

 • Thông tư 03/2023/TT-BTC

  Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  10/01/2023

  26/02/2023

 • Thông tư 02/2023/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  06/01/2023

  20/02/2023

 • Thông tư 01/2023/TT-BTYC

  Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất

  04/01/2023

  20/02/2023

 • Thông tư 82/2022/TT-BTC

  Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  30/12/2022

  15/02/2023

 • Thông tư 80/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

  30/12/2022

  16/02/2023

 • Thông tư 79/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm do Bộ Tài chính ban hành

  30/12/2022

  01/01/2023

 • Thông tư 78/2022/TT-BTC

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

  26/12/2022

  09/02/2023

 • Thông tư 77/2022/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 90/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

  26/12/2022

  26/12/2022

 • Thông tư 74/2022/TT-BTC

  Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính

  22/12/2022

  22/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.