Quy định về phƣơng pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc
Số ký hiệu 02/VBHN-BTNMT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 04/05/2021 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.