• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2009
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Số: 18/2007/QĐ-BBCVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình

chuyên ngành bưu chính, viễn thông

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 05 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt tổng dự toán, dự toán, lập kế koạch đấu thầu, xét thầu và quản lý chi phí xây lắp công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông trong trường hợp chỉ định thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 882/2001/QĐ-TCBĐ ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành Bưu điện.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các chủ đầu tư công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Tá

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.