• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Luật 22/2000/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2000 Văn bản được ban hành 22/2000/QH10
01/01/2001 Văn bản có hiệu lực 22/2000/QH10
01/01/2011 Bị bãi bỏ 1 phần 52/2010/QH12 Xem tại đây
01/01/2011 Được bổ sung 52/2010/QH12 Xem tại đây
01/01/2015 Văn bản hết hiệu lực 22/2000/QH10
01/01/2015 Bị hết hiệu lực 52/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.