Sign In

SẮC LỆNH

Về việc ủy quyền cho ủy nam nhân dân Nam bộ quyền ân giảm định trong điều thứ 3 sắc lệnh ngày 13 tháng 09 năm 1945 thiết lập các Tòa án quân sự của Chủ tịch chính phủ lâm thời số 77B ngày 24 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi điện tín của Uỷ ban nhân dân Nam bộ yêu cầu Chính phủ uỷ cho Uỷ ban nhân dân Nam bộ quyền ân giảm án xử tử do Toà án quân sự tuyên,

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập các toà án quân sự,

Chiểu chi tình thế đặc biệt hiện thời trong Nam kỳ,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 24-12-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều I: Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà uỷ quyền ân giảm định trong Điều thứ 3 Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 dương lịch năm 1945, cho Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ.

Vậy nếu Toà án quân sự tại Nam bộ tuyên án xử tử thì tội nhân có quyền đệ đơn lên Uỷ ban nhân dân Nam bộ xin ân giảm. Bản án sẽ hoãn thi hành chờ quyết nghị của Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ.

Những quyết nghị cho hay không cho ân giảm của Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ sẽ coi như là quyết nghị của Chủ tịch Chính phủ.

Điều II: Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân Nam bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh