• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/1946
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 7 ngày 15 tháng 1 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét trong tình thế hiện tại có nhiều vụ xâm phạm táo bạo đến sự an toàn cùng tài sản của nhân dân cần phải cương quyết nghiêm trị;

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập Toà án Quân sự;

Theo nhời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Điều thứ hai của Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập Toà án Quân sự nay thêm đoạn thứ ba như sau này:

"Toà án Quân sự xử cả những việc:

Bắt cóc, tống tiền, ám sát và những tội phạm do Sắc lệnh ấn định sau."

Điều thứ hai: Đoạn thứ tư trong Điều thứ năm của Sắc lệnh 13 tháng 9 năm 1945 nói trên nay bổ khuyết như sau:

"Đứng buộc tội tuỳ quyết nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ là một uỷ viên Quân sự hay một uỷ viên của ban trinh sát hoặc một nhân viên của công tố viện do ông Chưởng lý toà Thượng thẩm chỉ định."

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp sẽ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.