• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/1945
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 77C
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Về thiết lập một số Tòa án quân sự tại Phan Thiết của Chủ tịch chính phủ lâm thời số 77-C ngày 28 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi điện tín số 34 TP của Uỷ ban nhân dân Bình Thuận yêu cầu Chính phủ lập một toà án quân sự tại Phan Thiết theo quy tắc định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

Chiểu chi điện tín 147 của Tư pháp Trung bộ cho biết đã đồng ý với Uỷ ban nhân dân Bình Thuận.

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập các toà án quân sự và Sắc lệnh ngày 29-9-1945 đặt một Toà án quân sự tại Nha Trang.

Chiểu chi tình thế đặc biệt tại phía Nam Trung bộ.

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 21-12-1945.

RA SẮC LỆNH:

Điều I: Đặt thêm một Toà án quân sự tại Phan Thiết theo đúng quy tắc ấn định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

Điều II: Địa phương thẩm quyền của Toà án quân sự Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Thiết sẽ do nghị định của Uỷ ban nhân dân Trung bộ ấn định, sau khi hỏi ý kiến các ông Chánh nhất và Chưởng lý Toà Thượng thẩm Thuận Hoá.

Điều III: Những Sắc lệnh trái với sắc lệnh này đều huỷ bỏ.

Điều IV: Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân Trung bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.