• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/1953
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1953
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 133/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1953

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 133/SL NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1953

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 21-SL ngày 14 tháng 2 năm 1946 và các sắc lệnh tiếp theo quy định tổ chức và ấn định thẩm quyền các toà án quân sự xử những việc có hại nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Xét tình thế hiện thời;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, đẩy mạnh công cuộc kháng chiến dành độc lập, thống nhất cho dân tộc, nay ban hành sắc lệnh này nhằm mục đích trừng trị các loại Việt gian, phản động và xét xử những âm mưu hành động phản quốc.

MỤC I: NGUYÊN TẮC

Điều 2

Việc xét xử và trừng trị dựa theo những nguyên tắc sau đây: nghiêm trị bọn chủ mưu, cầm đầu, bọn ngoan cố; khoan hồng đối với những người bị lừa phỉnh, bị ép buộc, lầm đường.

MỤC II: TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT

Điều 3

Kẻ nào câu kết với địch (đế quốc xâm lược và bù nhìn phản quốc), cầm đầu những tổ chức quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội phản bội Tổ quốc, sẽ bị xử tử hình hoặc tù chung thân.

Điều 4

Kẻ nào phạm những tội vây quét, bắt, giết, tra tấn, khủng bố, hãm hiếp cán bộ và nhân dân, áp bức, bóc lột, cướp phá nhân dân, bắt phu, bắt lính, thu thuế cho địch, sẽ tuỳ tội nặng nhẹ mà xử phạt như sau:

a) Bọn chủ mưu, tổ chức, chỉ huy sẽ bị xử tử hình hoặc tù chung thân.

b) Bọn hoạt động đắc lực, làm hại nhiều sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở lên.

c) Những kẻ phạm các tội trên mà tội trạng tương đối nhẹ sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 5

Kẻ nào lừa phỉnh, cưỡng ép nhân dân, tổ chức lực lượng vũ trang làm loạn chống lại chính quyền dân chủ nhân dân, khủng bố nhân dân, sẽ bị xử phạt như sau:

a) Bọn chủ mưu, tổ chức, chỉ huy, sẽ bị xử tử hình, hoặc phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

b) Bọn tay chân đắc lực của bọn trên, sẽ bị xử phạt tù từ 10 năm trở xuống; kẻ nào đã làm hại nhiều sẽ bị xử tù từ 10 năm đến chung thân, hoặc tử hình.

Điều 6

Kẻ nào tham gia các đảng phái, các tổ chức Việt gian phản động, tuyên truyền lôi kéo nhân dân theo địch, hoặc hoạt động gián điệp cho địch, sẽ bị xử phạt như sau:

a) Bọn chỉ huy các cấp sẽ bị xử tử hình, hoặc phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

b) Tay chân đắc lực của bọn trên, sẽ bị xử phạt tù từ 10 năm trở xuống; kẻ nào đã làm hại nhiều, sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, hoặc sẽ bị xử tử hình.

c) Bọn đỡ đầu hoặc dùng mọi cách giúp đỡ các tổ chức phản động trên hoạt động, thì tuỳ tội nặng nhẹ mà xử phạt.

Điều 7

Kẻ nào phạm tội làm gián điệp cho địch như:

- Làm nội gián trong các tổ chức quân, dân, chính,

- Cố ý tiết lộ hoặc bán bí mật quốc gia cho địch,

- Dò xét bí mật quốc gia,

- Mua, cướp, lấy cắp những tài liệu bí mật quốc gia,

- Làm dấu hiệu cho địch bắn phá hoặc lùng bắt cơ quan, cán bộ, nhân dân,

- Làm liên lạc đưa thư, tài liệu, tin tức, đưa người cho địch; sẽ bị xử phạt như sau:

a) Bọn tổ chức, chỉ huy hoặc bọn hoạt động đắc lực, sẽ bị xử tử hình, hoặc sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

b) Bọn gián điệp thường, tội trạng tương đối nhẹ, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 8

Kẻ nào vì mục đích phản quốc, tìm mọi cách cản trở hoặc xúi giục vận động nhân dân chống sự thực hiện chủ trương, chính sách và những cuộc vận động của Chính phủ và Mặt trận (như tổng động viên, thuế nông nghiệp, dân công, sản xuất tiết kiệm, giảm tô, giảm tức...) sẽ bị xử tử hình, hoặc sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

Tay chân của bọn trên và kẻ hùa theo chúng thì tuỳ tội nặng nhẹ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 9

Kẻ nào vì mục đích phản quốc, mà có một trong những hành động phá hoại nền kinh tế, tài chính quốc gia như:

- Làm, tàng trữ, lưu hành giấy bạc Việt Nam giả,

- Tàng trữ hoặc lưu hành giấy bạc của địch hay của bù nhìn đã

bị cấm,

- Mua bán có tính cách phá giá, làm ảnh hưởng đến vật giá ở thị

trường,

- Phá hoại tiền tệ,

- Mua thóc gạo và các thực phẩm khác tiếp tế cho địch hay để thiêu huỷ, sẽ bị xử tử hình, hoặc sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân.

Kẻ nào phạm các tội trên mà tội trạng tương đối nhẹ, sẽ bị xử phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 10

Kẻ nào vì mục đích phản quốc, có một trong những hành động kể dưới đây:

- Bỏ thuốc độc, reo rắc vi trùng, sâu bọ hoặc dùng cách nào khác gây bệnh, phá hoại lương thực và mùa màng,

- Cướp, phá các công trình quân sự, thuỷ lợi, đê điều, kho tàng, công xưởng, cắt đường dây điện tín, điện thoại, các phương tiện giao thông vận tải... sẽ bị xử tử hình hoặc phạt tù từ 10 năm đến chung thân. Nếu tội trạng tương đối nhẹ, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 11

Kẻ nào vì mục đích phản quốc, có những hành động tuyên truyền cổ động cho địch như:

- Phao tin đồn nhảm làm cho nhân dân hoang mang,

- Bất cứ dùng cách gì để tuyên truyền cho chính sách áp bức, bóc lột, lừa phỉnh của địch,

- Đầu độc, truỵ lạc nhân dân bằng văn hoá nô dịch,

- Tuyển mộ nguỵ binh hay mộ phu cho địch,

- Dụ dỗ bộ đội, cán bộ, nhân dân bỏ hàng ngũ kháng chiến đi

theo địch, sẽ bị xử phạt như sau:

a) Bọn chủ mưu, tổ chức, chỉ huy, sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, hoặc sẽ bị xử tử hình.

b) Bọn tay chân mà tội trạng tương đối nhẹ, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 12

Kẻ nào vì mục đích phản quốc, gây hiềm khích để phá hoại sự đoàn kết kháng chiến của các dân tộc trong nước, các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các đảng phái và đoàn thể dân chủ, chia rẽ nhân dân với Chính phủ, chia rẽ nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước bạn Miên, Lào, phá hoại tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống. Nếu tội trạng nặng, sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, hoặc sẽ bị xử tử hình.

Điều 13

Kẻ nào chủ mưu phá trại giam hoặc đánh cướp can phạm khi dẫn giải, sẽ bị xử tử hình hoặc sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Bọn tay chân đắc lực của bọn trên, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống.

Điều 14

Kẻ nào chứa chấp, tìm cách dấu diếm, giúp đỡ các phần tử phản quốc, sẽ bị phạt tù từ 10 năm trở xuống. Nếu tội trạng nặng, sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, hoặc sẽ bị xử tử hình.

 

MỤC III: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 15

Kẻ nào phạm một trong những tội kể trên, sẽ bị mất quyền công dân và sẽ bị tịch thu một phần hay tất cả tài sản.

Nếu kẻ phạm tội đã chết mà chưa bị kết án, thì vẫn có thể bị tịch thu một phần hay tất cả tài sản.

Điều 16

Người thân thuộc cùng sống chung với phạm nhân và dựa vào tài sản của phạm nhân để sống mà không tham gia hoạt động phản quốc, sẽ được một phần tài sản đó để lao động mà sống.

Điều 17

Kẻ nào phạm các tội kể trên, mà ở vào một trong những trường hợp sau đây có thể xét xử một cách khoan hồng (giảm nhẹ tội, hoặc tha bổng):

a) Trước khi bị truy tố, thành thực hối cải, lập công chuộc tội.

b) Tự mình thành thực tự thú, khai rõ ràng những âm mưu và hành động của mình và của đồng bọn.

c) Bị ép buộc, lừa dối mà chưa làm hại nhiều cho nhân dân.

Điều 18

Kẻ nào phạm tội phản quốc khác mà chưa quy định trong sắc lệnh này, sẽ chiểu theo tội tương tự mà xét xử.

Điều 19

Đối với bọn Việt gian, phản động, nhân dân có nhiệm vụ tố cáo, hoặc mật báo với cơ quan có trách nhiệm và hết sức giúp đỡ việc điều tra, xét xử nhưng không được vì thù riêng mà vu cáo.

Những người có công trong việc tố cáo, vây bắt bọn Việt gian, phản động, sẽ được Chính phủ khen thưởng.

Điều 20

Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 21

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Thứ Bộ Công an chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.