• Nghị định 128/2022/NĐ-CP

  định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

  30/12/2022

  15/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL

  bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  23/09/2022

  01/01/2023

 • Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL

  hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

  04/08/2022

  01/10/2022

 • Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL

  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện

  01/07/2022

  15/08/2022

 • Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

  31/05/2022

  20/07/2022

 • Nghị định 30/2022/NĐ-CP

  quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

  19/05/2022

  01/08/2022

 • Nghị định 22/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

  25/03/2022

  10/05/2022

 • Quyết định Số: 04/2022/QĐ-TTg

  Quyết định Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh.

  18/02/2022

  15/04/2022

 • Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL

  quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

  31/12/2021

  15/02/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.