• Nghị định 17/2023/NĐ-CP

  Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

  26/04/2023

  26/04/2023

 • Nghị định 01/2023/NĐ-CP

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  16/01/2023

  20/02/2023

 • Nghị định 131/2022/NĐ-CP

  quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

  31/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị định 128/2022/NĐ-CP

  định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

  30/12/2022

  15/02/2023

 • Nghị định 67/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

  21/09/2022

  21/09/2022

 • Nghị định 22/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

  25/03/2022

  10/05/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 129/2021/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

  30/12/2021

  01/01/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

  28/10/2021

  28/10/2021

 • Nghị định 40/2021/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”,

  30/03/2021

  15/05/2021

 • Nghị định 38/2021/NĐ-CP

  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

  29/03/2021

  01/06/2021

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.