• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1976
BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP-TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO-BỘ GIÁO DỤC
Số: 32/TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1976

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO - BỘ GIÁO DỤC - BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP SỐ 32/TTLB NGÀY 16-10-1976
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC, CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI
GIÁO VIÊN CHUYÊN TRÁCH VÀ NỬA CHUYÊN TRÁCH
THỂ DỤC THỂ THAO

 

Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chương trình giảng dạy về hoạt động của các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, trường đào tạo công nhân kỹ thuật và các loại trường phổ thông nhằm tăng cường sức khoẻ của học sinh, góp phần đảm bảo tốt yêu cầu học tập của nhà trường xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tốt yêu cầu công tác, sản xuất và quốc phòng. Giảng dạy thể dục thể thao là loại lao động với khối lượng vận động cao, chủ yếu là hoạt động ngoài trời và trong giảng dạy, tập luyện phải thường xuyên tiếp xúc với dụng cụ. Bởi vậy giáo viên thể dục thể thao cần có trang phục nghề nghiệp và được bồi dưỡng thích đáng để không ngừng bảo vệ sức khoẻ tăng cường thể lực đảm bảo tốt công tác giảng dạy và phục vụ được lâu dài.

Sau khi được sự thoả thuận của Bộ Lao động tại công văn số 126/LĐ - LHCSN ngày 8-9-1976, của Bộ Tài chính tại công văn số 414/TC - TTRA ngày 28-6-1976, của Bộ Lương thực và thực phẩm tại công văn số 1823-LTTP/CC ngày 17-11-1972 của Bộ Nội thương tại công văn số 3402-NTKD ngày 22-12-1972.

Tổng cục thể dục thể thao, Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ra thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện chế độ tiêu chuẩn về trang phục, chế độ bồi dưỡng đối với giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao giảng dạy tại các trường đại học, trung học chuyên nghiệp (không kể trường đại học, trung học thể dục thể thao đã có chế độ riêng), trường đào tạo giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật, các loại trường phổ thông cấp II, III như sau:

 

I- CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC

Ngoài tiêu chuẩn bản thân như cán bộ công nhân viên khác của Nhà nước, giao viên thể dục thể thao được cung cấp bằng hiện vật một số trang phục quy định dưới đây:

1- Giáo viên chuyên trách:

TT

Tên trang phục

Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

1

Áo rét vệ sinh nội

1 cái

3 năm

 

2

Quần dài, áo dài tay dệt kim nội.

1 bộ

2 năm

 

3

Áo bơi nữ, quần bơi nam, mũ bơi, dành cho giáo viên dạy bơi ở những trường có điều kiện tổ chức theo quy định chung.

1 bộ

1 năm

 

4

Áo may ô ngắn tay nội

2 cái

2 năm

 

5

Giầy bata nội

2 đôi

1 năm

 

6

Bít tất sợi nội

2 đôi

1 năm

 

2. Giáo viên nửa chuyên trách

TT

Tên trang phục

Số lượng

Thời gian sử dụng

Ghi chú

1

Áo rét vệ sinh nội

1 cái

4 năm

 

2

Quần dài, áo dài tay dệt kim nội.

1 bộ

2 năm

 

3

Áo bơi nữ, quần bơi nam, mũ bơi, dành cho giáo viên dạy bơi ở những trường có điều kiện tổ chức theo quy định chung.

1 bộ

3 năm

 

4

Áo may ô ngắn tay nội

1 cái

1 năm

 

5

Giầy bata nội

1 đôi

1 năm

 

6

Bít tất sợi nội

1 đôi

1 năm

 

 

II- LƯƠNG THỰC

1. Giáo viên chuyên trách mỗi tháng được cấp:

18kg + 2 kg 500 ăn sáng = 20 kg 500

2. Giáo viên nửa chuyên trách mỗi tháng được cấp:

16kg + 2kg 500 ăn sáng = 18kg 500

 

III- THỰC PHẨM

Ngoài tiêu chuẩn bản thân, như cán bộ công nhân việc khác của Nhà nước , giáo viên thể dục thể thao được cấp tem phiếu để mua thêm hàng tháng:

1. Giáo viên chuyên trách:

 

Thịt

1kg

Đường

1kg

Sữa đặc

1hộp (hoặc sữa bột kèm đường tương đương)

 

2. Giáo viên chuyên trách:

 

Thịt

0kg500

Đường

0kg500

 

Cấp cả 12 tháng, kể cả tháng nghỉ hè.

 

IV- PHỤ CẤP BỒI DƯỠNG

Để giáo viên thể dục có điều kiện mua số thực phẩm được cấp đã nói ở mục III nay bỏ khoản phụ cấp 10% theo lương ở quyết định số 273-QĐ ngày 11-7-1960 của Bộ Giáo dục và thay thế bằng phụ cấp bồi dưỡng một số tiền nhất định như sau:

1. Giáo viên chuyên trách: 7đ00 (bảy đồng) một tháng.

2. Giáo viên nửa chuyên trách ở các trường phổ thông cấp II và III: 3đ50 (ba đồng năm hào) một tháng.

Cấp cả 12 tháng, kể cả tháng nghỉ hè.

 

V- PHỤ CẤP DẠY THÊM GIỜ

Giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách dạy quá số giờ quy định cho từng loại trường thì được phụ cấp dạy thêm giờ như sau:

1. Cấp II phổ thông: 0đ 60 (sáu hào) một giờ.

2. Cấp III phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường đào tạo giáo viên dạy nghề, công nhân kỹ thuật 0đ80 (tám hào) một giờ.

3. Đại học: 1đ00 (một đồng) một giờ.

 

VI- BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO ĐI DỰ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ.

Giáo viên chuyên trách và nửa chuyên trách thể dục thể thao đi tập huấn nghiệp vụ hàng năm được ăn theo mức 1đ20 (một đồng hai hào) một ngày, bản thân phải đóng 0đ70 (bảy hào).

Thời gian tập huấn không quá 30 ngày.

 

VII- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Giáo viên thể dục thể thao chuyên trách phải được qua các lớp đào tạo chính quy hoặc đã qua các lớp đào tạo ngắn hạn do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tổ chức, có giấy chứng nhận chính thức và được bố trí trực tiếp giảng dạy thể dục thể thao mới được hưởng các chế độ quy định trong thông tư này.

Giáo viên nửa chuyên trách thể dục thể thao là những giáo viên dạy văn hoá (sinh vật, ngoại ngữ, kỹ thuật,...) đã qua được lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phải được Phòng Giáo dục (nếu là trường trực thuộc huyện) hoặc Ty, Sở Giáo dục (nếu là trường thuộc Ty, Sở) chính thức ra quyết định và được các Phòng, Sở, Ty, Thể dục thể thao công nhận. Tổng số giờ giảng dạy thể dục thể thao phải chiếm 1/2 tổng số giờ giảng dạy theo quy định cho mỗi giáo viên của cấp đó.

2. Ngoài tiêu chuẩn được hưởng như cán bộ công nhân viên chức khác của Nhà nước, giáo viên thể dục thể thao còn được cấp phát bằng hiện vật một số trang phục để sử dụng khi lên lớp giảng dạy về thể dục thể thao cho học sinh và khi tập luyện.

Trong thời gian trang phục chưa hết hạn sử dụng, nếu giáo viên được chuyển hẳn sang công tác khác hoặc vì lý do gì không làm công tác giảng dạy thể dục thể thao nữa thì được nhà trường nhượng hẳn cho số trang phục trên và trả số tiền bằng giá trị còn lại của trang phục.

Phụ cấp dạy thêm giờ được thanh toán vào cuối mỗi học kỳ. Tổng số giờ dạy thêm không được quá 1/3 tổng số giờ tiêu chuẩn đã quy định cho giáo viên đó phải giảng dạy.

Ngoài những tháng nghỉ hè, nếu quá 1 tháng không giảng dạy trở lên sẽ không được hưởng khoản phụ cấp bồi dưỡng 7đ00 hoặc 3đ50.

3. Đối với giáo viên thể dục thể thao thuộc diện các địa phương quản lý thì danh sách và dự trù của nhà trường phải được Phòng giáo dục, Phòng thể dục thể thao huyện, các Ty, Sở Giáo dục, Ty, Sở Thể dục thể thao tỉnh, thành xác nhận và thông qua Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc duyệt rồi đưa các Ty, Sở Thương nghiệp, Lương thực đăng ký để yêu cầu cung cấp.

Đối với giáo viên thể dục thể thao thuộc diện các Bộ, các ngành ở trung ương quản lý thì danh sách dự trù của nhà trường phải qua Bộ, ngành chủ quản xác nhận và đưa đến Ty, Sở Thương nghiệp, Ty, Sở Lương thực ở nơi có người được hưởng tiêu chuẩn đang làm việc mà đăng ký để yêu cầu cung cấp.

Thông tư này thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1976 và những quy định trước đây trái với thông tư này đều không có giá trị.

 

Đang cập nhật Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Đang cập nhật Tổng cục Thể dục thể thao

Đang cập nhật Bộ Giáo dục

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Lê Đức Chính

Nguyễn Đình Tứ

Nguyễn Cảnh Toàn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.