Sign In

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV, GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định tổ chức, trách nhiệm và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn chuyên môn).

2. Thông tư này áp dụng đối với Hội đồng tư vấn chuyên môn do Thủ trưởng các cơ quan sau đây thành lập:

a) Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Cục Y tế thuộc Bộ Công an;

c) Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Cục Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải;

đ) Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế;

e) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Hội đồng tư vấn chuyên môn làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số về các vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV).

2. Các thành viên của Hội đồng tư vấn chuyên môn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Kinh phí hoạt động

Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm:

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

Điều 4. Thẩm quyền thành lập và tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên môn

1. Hội đồng tư vấn chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này ra Quyết định thành lập.

2. Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm những thành phần tối thiểu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg).

3. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này và điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này có thể bổ sung đại diện đơn vị xác nhận tai nạn rủi ro nghề nghiệp, đại diện cơ quan trực tiếp quản lý người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc các thành phần phù hợp khác làm ủy viên Hội đồng tư vấn chuyên môn nhưng số lượng thành viên của Hội đồng tư vấn chuyên môn không được vượt quá 07 người.

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn chuyên môn

1. Hội đồng Tư vấn chuyên môn có trách nhiệm thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV theo quy định của Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg và các quy định của Thông tư này.

2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn:

a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm:

- Triệu tập, tổ chức, chủ trì họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV (sau đây gọi tắt là hồ sơ);

- Trình biên bản họp Hội đồng tư vấn chuyên môn lên Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành lập Hội đồng để xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV.

b) Các ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm thẩm định, cho ý kiến về các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;

c) Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV hoàn chỉnh hồ sơ theo các quy định tại Điều 6 của Quyết định số 120/2008/QĐ- TTg;

- Chuẩn bị cho các buổi họp thẩm định hồ sơ của Hội đồng tư vấn chuyên môn;

- Ghi biên bản cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

Điều 6. Trình tự tiến hành thẩm định hồ sơ

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Điều 7. Phiên họp của Hội đồng tư vấn chuyên môn

1. Phiên họp của Hội đồng tư vấn chuyên môn phải có tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự.

2. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến đối với các nội dung trong hồ sơ mà mình được giao trách nhiệm thẩm định.

3. Hội đồng biểu quyết bằng phiếu kín về việc xác định hoặc không xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với từng trường hợp.

4. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm kết luận về việc đồng ý hoặc không đồng ý cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV đối với các hồ sơ thẩm định trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Hội đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình.

5. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng về hồ sơ thẩm định và các ý kiến không đồng ý với kết luận của Hội đồng phải được ghi chép đầy đủ trong biên bản. Biên bản của Hội đồng phải được lập thành 02 bản và phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng.

6. Biên bản của Hội đồng được sử dụng như sau:

a) 01 bản lưu tại cơ quan thành lập Hội đồng.

b) 01 bản chuyển cho Thủ trưởng cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

Điều 8. Quản lý hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV

1. Hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV được quản lý tại cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

2. Hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Riêng hồ sơ và giấy chứng nhận bị nhiễm HIV phải được lưu trữ theo chế độ mật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ Y tế

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Quân Huấn