Sign In
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành " Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm
được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính"
___________________
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 68/CP, ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 34/CP, ngày 1/6/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);
Căn cứ Quyết định số 605/BYT-QĐ, ngày 3/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban phòng chống AIDS Bộ Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính"
Điều 2. Căn cứ vào bản “Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính”, Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Pasteur Tp.Hồ Chí Minh, Pasteur Nha Trang, Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên chịu trách nhiệm kiểm tra 1 năm 1 lần và cho phép phòng xét nghiệm HIV của các tỉnh, các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Trung tâm y tế ngành đóng trên địa bàn tỉnh thuộc Viện phụ trách được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
Điều 3. Sau khi kiểm tra phòng xét nghiệm HIV của các địa phương, các Viện Trung ương và khu vực phải gửi danh sách các phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính về Bộ Y tế, để Bộ Y tế ban hành Quyết định công nhận các phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Các ông, bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Y tế dự phòng, Điều trị, Pháp chế-Bộ Y tế, Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Pasteur Hồ Chí Minh, Pasteur Nha trang, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Y tế

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Chí Liêm