• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/1966
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
Số: 88-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 5 năm 1966

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển bệnh viện “C” thành Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh thuộc Bộ Y tế

____________________________

 HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 153–CP ngày 05 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế,

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 11 tháng 5 năm 1966,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển bệnh viện “C” thành Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh là trung tâm nghiên cứu khoa học về sinh lý, bệnh lý của phụ nữ và trẻ sơ sinh.

Nhiệm vụ chung của viện này là nghiên cứu tình trạng sinh lý, bệnh lý của phụ nữ và trẻ sơ sinh, tìm ra những nguyên nhân phát sinh các bệnh tật của phụ nữ và trẻ sơ sinh, và trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề ra các biện pháp phòng và chống các bệnh tật ấy nhằm bảo vệ tốt sức khỏe của phụ nữ, của các bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần vào việc giải phóng phụ nữ, phát triển sản xuất, bảo vệ thế hệ tương lai của Tổ quốc.

Điều 3. Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh do một viện trưởng phụ trách có một số viện phó giúp việc.

Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh do ông Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Điều 5. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.