• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/1963
BỘ Y TẾ
Số: 167-BYT-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 7 tháng 2 năm 1963

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Quốc doanh dược phẩm Trung ương, thành lập Quốc doanh dược phẩm cấp I trực thuộc Cục phân phối dược phẩm

_______________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 05/10/1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 108-QĐ ngày17/2/1961 của Bộ Y tế về việc thành lập Quốc doanh dược phẩm Trung ương;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục phân phối dược phẩm;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Quốc doanh dược phẩm Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, thành lập Quốc doanh dược phẩm cấp I trực thuộc Cục phân phối dược phẩm.

Điều 2. Quốc doanh dược phẩm cấp I là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập có nhiệm vụ:

- Thu mua và phân phối các loại nguyên liệu, dược phẩm thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng bệnh và chữa bệnh.

- Bảo quản và dự trữ lực lượng theo nhu cầu chung và nhu cầu của Nhà nước mà Bộ trực tiếp quản lý.

Điều 3. Lãnh đạo Quốc doanh dược phẩm cấp I do Chủ nhiệm phụ trách và hai phó Chủ nhiệm giúp việc.

Tổ chức bộ máy tạm thời quy định như sau:

1. Phòng Hành chính, nhân sự.

2. Phòng kế toán, tài vụ.

3. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

4. Kho dược phẩm.

5. Kho y cụ và thiết bị.

6. Kho Hải Phòng.

Điều 4. Những điều quy định về nhiệm vụ và tổ chức Quốc doanh dược phẩm Trung ương tại Quyết định số 108-BYT-QĐ ngày 17/2/1961, nếu trái với quyết định này, đều bãi bỏ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 6. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục phân phối dược phẩm Bộ Y tế và Chủ nhiệm Quốc doanh dược phẩm Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.