• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2022
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 29/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 27 tháng 9 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP">08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2695/TTr-SGTVT ngày 23/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định các nội dung phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, bao gồm: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông; công bố hoạt động bến khách ngang sông; công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông; cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến khách ngang sông; đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến khách ngang sông.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2.Nội dung phân cấp

Phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố, như sau:

1. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

3. Công bố lại và gia hạn hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

5. Đóng, tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

6. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến khách ngang sông, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

          Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải:

          a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận, huyện về những nội dung được phân cấp.

          b)Tổ chức bàn giao hồ sơ và hiện trạng bến khách ngang sông đã được công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận và quản lý theo quy định.

          2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện:

          Tổ chức thực hiện những nội dung được phân cấp theo quy định Quyết định này; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và hiện trạng bến khách ngang sông đã được công bố hoặc cấp giấy phép hoạt động.

          Điều 4.Hiệu lực thi hành

          1. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.

          2. Điều khoản chuyển tiếp:

a) Các bến khách ngang sông đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng còn thời hạn,thì Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục thực hiện việc công bố hoạt động theo quy định tại Quyết định này. Đối với hồ sơ đề nghị công bố; công bố lại, gia hạn hoạt động; cho ý kiến về việc cải tạo, nâng cấp bến; đóng, tạm dừng hoạt động; chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động sửa chữa, cải tạo nâng cấp và hoạt động khác trong vùng nước bến đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì Sở Giao thông vận tải tiếp tục giải quyết.

          b) Các bến khách ngang sông đã được Sở Giao thông vận tải công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động trước khi quyết định này có hiệu lực thì vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Khi hết thời hạn hoạt động, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì tổ chức, cá nhân liên hệ với Ủy ban nhân dân quận, huyện để làm thủ tục công bố lại hoặc gia hạn theo quy định pháp luật. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

          Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Việt Trường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.