• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 13/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép xây dựng tạm

 __________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về quy mô công trình và thời gian tồn tại của công trình đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm, cụ thể như sau:

1. Quy mô công trình:

a) Nhà ở riêng lẻ: cho phép xây dựng tối đa 02 tầng (01 trệt, 01 lầu), chiều cao công trình tối đa là 10m (tính từ nền tầng trệt hoàn thiện).

b) Công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ): cho phép xây dựng công trình với quy mô cấp IV (độ bền vững bậc IV, bậc chịu lửa bậc IV).

2. Thời gian tồn tại của công trình:

Thời gian tồn tại của công trình được cấp phép xây dựng tạm tùy thuộc theo từng khu vực, được xác định cụ thể như sau:

a) Đối với khu vực đã có quy hoạch và đã xác định chính xác thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng thì thời gian tồn tại của công trình được tính cho đến thời điểm thực hiện quy hoạch.

b) Đối với khu vực đã có quy hoạch, nhưng chưa xác định được thời điểm thực hiện quy hoạch thì thời gian tồn tại của công trình là ba năm (03 năm) tính từ ngày cấp giấy phép xây dựng.

Việc gia hạn thời gian tồn tại thực hiện theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2.

Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm thực hiện theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Trường hợp có thay đổi về quy hoạch, nếu công trình được cấp phép xây dựng tạm trước đây đủ điều kiện để cấp phép xây dựng theo quy định thì Chủ đầu tư có thể gửi đơn đến cơ quan cấp phép để được cấp Giấy phép xây dựng chính thức. Đơn vị cấp phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp đổi Giấy phép chính thức theo trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất ngày 08 tháng 7 năm 2013.

2. Bãi bỏ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình; Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc bổ sung, điều chỉnh Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

3. Việc cấp Giấy phép xây dựng các công trình thực hiện theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

4. Giao Giám đốc Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Thị Hồng Ánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.