• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2018
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 05/2013/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CẦN THƠ, ngày 18 tháng 2 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào

 “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

___________

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27 tháng 4 năm 2012, của Chính phủ, quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10 tháng 10 năm 2011, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02 tháng 12 năm 2011, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL, ngày 18 tháng 01 năm 2012, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 40/TTr-SVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1843/BC-STP ngày 19 tháng 12 năm 2012 về thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2013 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2013; đồng thời, thay thế Quyết định số 680/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục công nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt”, “Xã, Phường, Thị trấn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt”, “Trường học văn minh”, “Chợ văn minh” trên địa bàn thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.