• Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Quy định mức học phí trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  23/12/2010

  02/01/2011

 • Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  23/12/2010

  02/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 30/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Đăk Nông”

  23/12/2010

  02/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

  22/12/2010

  01/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 40/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  03/12/2010

  13/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 35/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  23/11/2010

  03/12/2010

 • Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 – 2015

  23/11/2010

  03/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 37/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các phường thuộc thị xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  23/11/2010

  03/12/2010

 • Quyết định 38/2010/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp thuộc tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011 – 2015

  23/11/2010

  03/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 26/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  29/10/2010

  08/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.