• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 24/07/2022
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 119/2015/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/12/2015 Văn bản được ban hành 119/2015/NQ-HĐND
01/01/2016 Văn bản có hiệu lực 119/2015/NQ-HĐND
22/07/2018 Bị bãi bỏ 1 phần 155/2018/NQ-HĐND
22/07/2018 Được sửa đổi 155/2018/NQ-HĐND
24/07/2022 Văn bản hết hiệu lực 119/2015/NQ-HĐND
24/07/2022 Bị thay thế 28/2022/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.