Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 16

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình 6897/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 16, thông qua ngày  09  tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận:                                                                

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy;

- Đại biểu HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;

- UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố;

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Quận, Huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện; HĐND, UBND phường, xã;

- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

HĐND thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Nguyễn Minh Triết