Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lực chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 9602/TTr-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2022 và trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND thành phố (tại Công văn số 4881/VP-ĐTĐT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng UBND thành phố).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, SXD, ĐTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Quang Nam

 

 

UBND thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Quang Nam