Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ khó khăn  đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

__________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 370/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng như sau:

“Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn đối với những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm và thời gian công tác quy đổi từ đủ 15 năm trở lên, nay đã hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn, đang sống tại cộng đồng do xã, phường quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký ban hành và áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Minh