Sign In

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Về việc triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện

________________

Ngày 07 tháng 8 năm 2003 Liên Bộ Tài chính và Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 77/2003/TTLTBTCBYT hưóng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tụ nguyện (viết tắt là BHYT tụ nguyện). Đây là một chủ trương và bưỏc tiến mỏi nhằm cụ thể hóa Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2010 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là "Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân".

Để triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch nói trên, Chủ tịch ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Bảo hiếm xã hội thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 77 nêu trên, Công văn số 3631/BHXH-TN ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với những nội dung cụ thể sau:

a/ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT tự nguyện trên địa bàn thành phố; chủ trì phối hợp với các cấp, ngành liên quan, các có quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích và cung cấp thông tin về chính sách BHYT tự nguyện, về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT tự nguyện để động viên, thu hút ngày càng nhiều người tham gia loại hình bảo hiểm này, góp phần thực hiện chính sách xã hội trong khám chữa bệnh cho người dân.

b/ Thực hiện việc thu nộp phí BHYT tự nguyện; chi trả, thanh toán đúng quy định; ký họp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) trên địa bàn thành phố, đảm bảo quyền lợi cho nguôi bệnh có thẻ BHYT tự nguyện theo đúng quy định hiện hành; thực hiện kịp thời việc giám định KCB tại các cơ sở y tế.

c/ Định kỳ đánh giá tình hình sử dụng quỹ khám chửa bệnh tự nguyện, báo cáo UBND thành phổ đế có biện pháp chỉ đạo kịp thời; kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng về biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bệnh.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đoàn thể, hội quần chúng, tổ chức nghiệp đoàn (viết tắt là hội, đoàn thể), sở Giáo dục và Đào tạo, các trường có trách nhiệm phối hợp với Bảo hiếm xã hội thành phố và các cơ quan chức năng liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phô biến chủ trương của nhà nước về chính sách BHYT tự nguyện đến tận các hộ gia đình (đối với quận, huyện), các thành viên của hội, đoàn thể mình (đối với hội, đoàn thể), trong dối tượng học sinh, sinh viên (đối với sở Giáo dục và Đào tạo và các trường) dế vận động các đối tượng tích cực tham gia BHYT tự nguyện.

3. Sỏ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở KCB trực thuộc tổ chức khám, chữa bệnh đảm bảo mọi quyền lợi theo quy định cho người có thẻ BHYT tự nguyện, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý, kiếm tra việc thực hiện khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trực thuộc trong việc thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tự nguyện.

Các cơ quan thông tin dại chúng (Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng) phối họp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật về BHYT tự nguyện trên phương tiện của mình để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện ngay./.

UBND thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm