• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2017
QUỐC HỘI
Số: 102/2016/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2016

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyen Thi Kim Ngan

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.