• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/03/2009
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 320/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không
tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

_____________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương:

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng;

- Mời Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn.

3. Các Ủy viên:

- Mời 01 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Mời 01 Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội;

- 01 Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ;

- 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương:

1. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

2. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm;

3. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 3. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Công tác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.