• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 29/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND

ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

__________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Báo cáo thẩm tra số 179/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như sau:

“3. Về mức chi:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: Mức chi tối thiểu 28.000.000 đồng/năm/xã.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bắc là vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối thiểu 35.000.000 đồng/năm/xã.

b) Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức tối thiểu 7.000.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Đối với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thuộc xã Hòa Bắc là vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối thiểu 8.500.000 đồng/năm/khu dân cư; cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

c) Đối với huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang, tuỳ theo khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

Các địa phương là đơn vị dự toán ngân sách, tuỳ theo khả năng cân đối ngân sách thành phố và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán ngân sách hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định mức chi phù hợp, đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định tại điểm a và điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Vụ pháp chế Bộ Tài chính;

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Đoàn ĐBQH thành phố; Thường trực HĐND thành phố;

- UBND, UBMTTQVN thành phố;

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;

- Các Ban HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- VP UBND thành phố;

- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;

- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang, UBND,

  UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện; HĐND xã,

  UBND phường, xã;

- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN,

  Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

  - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Nguyễn Minh Triết

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lương Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.