• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/03/2023
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 08/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 2 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/-UBND quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng và bãi bỏ một phần Quyết định số 24/2019/-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định s 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo nội dung Thông báo số 11/TB-VP ngày 07/01/2023 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp ngày 29/12/2022, Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 282/TTr-SGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bổ sung khoản 3a Điều 7:

“3a. Không được sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích làm nơi đỗ xe ô tô trừ trường hợp được UBND thành phố cho phép.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

“1. Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông để tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công các công trình xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình; lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt và tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Đường Quốc lộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy thác quản lý;

b) Hệ thống đường tỉnh lộ;

c) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường lớn hơn 7,5 mét và đường đô thị đi qua hai địa bàn quận, huyện trở lên;

d) Các tuyến đường do UBND các quận, huyện quản lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng kết hợp với lắp đặt hàng rào bao che phục vụ thi công công trình có từ 02 mặt tiền trở lên, tiếp giáp đồng thời với đường do Sở Giao thông vận tải quản lý và đường do UBND quận, huyện quản lý.

2. UBND các phường, xã cấp Giấy phép cho các tổ chức và cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường cụ thể như sau:

a) Hệ thống đường huyện;

b) Hệ thống đường đô thị có bề rộng mặt đường bằng và nhỏ hơn 7,5 mét;

c) Hệ thống đường xã;

d) Hệ thống đường kiệt, hẻm;

đ) Các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) thuộc địa bàn phường, xã.

3. UBND các phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận thông báo của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho việc cưới, việc tang trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn phường, xã theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quy định này.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10:

“1. Không tuân thủ đúng nội dung Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và đã bị cơ quan có chức năng xử lý vi phạm từ hai lần trở lên.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 15:

“Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nội dung tuyên truyền, phổ biến Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở truyền thông các nội dung liên quan đến Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

5. Sửa đổi khoản 2 và 3 Điều 16:

“2. Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông của UBND các phường, xã được quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này. Đồng thời hướng dẫn UBND các phường, xã hướng dẫn, tiếp nhận thông báo sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè thuộc địa bàn quận, huyện được quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy định này.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung Quy định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý.”

6. Sửa đổi khoản 3 Điều 17:

“3. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong việc quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm về phạm vi, mục đích sử dụng theo nội dung giấy phép được cấp.”

7. Bổ sung khoản 6 Điều 17:

“6. Tổ chức cấp và thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè được quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này.”

8. Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Phụ lục I Danh sách các tuyến đường cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND.

Điều 2. Bãi bỏ các quy định sau:

1. Khoản 7, 14, 15 và 17 Điều 1 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Khoản 4 Điều 16 và khoản 5 Điều 17 Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TT HĐND thành phố Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPĐN;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;
- Ban ATGT thành phố;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, SGTVT, ĐTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lê Quang Nam

 

 

 

 

 

Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM SỬ DỤNG VỈA HÈ ĐỂ KINH DOANH, BUÔN BÁN VÀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
(Kèm theo Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng)

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU

ĐIỂM CUỐI

ĐỊA BÀN

01

Bạch Đằng

Cho phép kinh doanh với thời gian: từ 18h00 đến 23h00

Đống Đa

2 Tháng 9

Hải Châu

02

Trần Phú

Đống Đa

Trưng Nữ Vương

Hải Châu

03

Hùng Vương

Bạch Đằng

Lý Thái Tổ

Hải Châu, Thanh Khê

04

Lê Li

Đống Đa

Phan Đình Phùng

Hải Châu

05

3 Tháng 2

Nguyễn Tất Thành

Bạch Đằng

Hải Châu

06

Nguyễn Tất Thành

Cho phép kinh doanh với thời gian: từ 18h00 đến 23h00

Nguyễn Lương Bằng

3 Tháng 2

Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu

07

2 Tháng 9

Bạch Đằng

Núi Thành

Hải Châu

08

Nguyễn Chí Thanh

Lý Thường Kiệt

Lê Hồng Phong

Hải Châu

09

Nguyễn Thị Minh Khai

Lý Tự Trọng

Hùng Vương

Hải Châu

10

Điện Biên Phủ

Ngã 3 Huế

Lý Thái Tổ

Thanh Khê

11

Lê Duẩn

Bạch Đằng

Điện Biên Phủ

Hải Châu, Thanh Khê

12

Nguyễn Văn Linh

Trần Phú

Nguyễn Tri Phương

Hải Châu, Thanh Khê

13

Trần Hưng Đạo và khu vực gầm cầu Trần Th Lý

Vân Đồn

Cầu Nguyễn Văn Trỗi và kéo dài qua gầm cầu Trần Thị Lý đến đường Phạm Hữu Kính

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

14

Phạm Văn Đồng

Võ Nguyên Giáp

Ngô Quyền

Sơn Trà

15

Hồ Nghinh

Vương Thừa Vũ

Võ Văn Kiệt

Sơn Trà

16

02 đường gom phía Đông cầu sông Hàn

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

17

02 đường gom phía Đông cầu Rồng

Võ Văn Kiệt

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

18

02 đường gom phía Đông cầu Trần Thị Lý

Trần Thị Lý

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

19

Hoàng Sa

Lê Văn Lương

Nguyễn Huy Chương

Sơn Trà

20

Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Huy Chương

Minh Mạng

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn

21

Trường Sa

Minh Mạng

Giáp Quảng Nam

Ngũ Hành Sơn

22

Huyền Trân Công Chúa

Trần Đại Nghĩa

Trường Sa

Ngũ Hành Sơn

23

Thành Điện Hải

Bạch Đằng

Trần Phú

Hải Châu

24

Quang Trung

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

25

Lý Tự Trọng

Bạch Đằng

Nguyễn Chí Thanh

Hải Châu

26

Nguyễn Công Trứ

Hồ Nghinh

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

27

Ngô Quyền

Nguyễn Phan Vinh

Nguyễn Văn Thoại

Sơn Trà

28

Lê Đức Thọ

Hoàng Sa

Yết Kiêu

Sơn Trà

29

Yết Kiêu

Cảng Tiên Sa

Nguyễn Phan Vinh

Sơn Trà

30

Lê Tấn Trung

Nguyễn Phan Vinh

Hồ Học Lãm

Sơn Trà

31

Nguyễn Phan Vinh

Hoàng Sa

Ngô Quyền

Sơn Trà

32

Chu Huy Mân

Ngô Quyền

Đường nhánh phía Nam đường dẫn vào cầu Thuận Phước

Sơn Trà

33

Trần Nhân Tông

Bùi Quốc Hưng

Hương Hải Thiền Sư

Sơn Trà

34

Khúc Hạo

Ngô Quyền

Nguyễn Đình Hoàn

Sơn Trà

35

Nguyễn Sáng

Trương Định

Lê Văn Thứ

Sơn Trà

36

Dương Vân Nga

Chu Huy Mân

Nguyễn Sĩ Cố

Sơn Trà

37

Vân Đồn

Bùi Quốc Hưng

Trần Hưng Đạo

Sơn Trà

38

Lê Văn Duyệt

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Hữu An

Sơn Trà

39

Hồ Hán Thương

Lê Đức Thọ

Lê Văn Duyệt

Sơn Trà

40

Lý Nhật Quang

Vũng Thùng 4

Lê Văn Duyệt

Sơn Trà

41

Hàm Nghi

Hùng Vương

Nguyễn Văn Linh

Thanh Khê

42

Lý Thái Tổ

Hùng Vương

Điện Biên Phủ

Thanh Khê

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Quang Nam

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.