• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 30/03/2020
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 570/1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v Ban hành Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UB ngày 28/6/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các quận, huyện trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển đô thị;

- Theo Thông báo số 380/TB-UB, ngày 27/01/1997 về nội dung cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố ngày 25/11/1997;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban TCCQ thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định về chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/02/1998.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

NGUYỄN BÁ THANH

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIM VỤ, QUYN HẠN CỦA ĐỘI KIỂM TRA QUI TC ĐÔ THỊ QUẬN, HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 570/1998/QĐ-UB, ngày 23 /01 /1998 của UBND thành phố Đà Nẵng)

________________________

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đội kiểm tra qui tắc đô thị quận, huyện (gọi tắt là Đội KTQTĐT) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện, chịu sự lãnh đạo của UBND quận, huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các ngành thành phố như: Địa chính-Nhà đất, Giao thông-Công chính, Xây dựng, Thanh tra, Khoa học-Công nghệ và Môi trường.

Điều 2: Đội KTQTĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

Địa điểm làm việc của Đội do UBND quận, huyện bố trí.

Chương II:

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3: Đội KTQTĐT có Đội trưởng, Đội phó do UBND quận, huyện bổ nhiệm và một số Đội viên. Biên chế của Đội nằm trong tổng biên chế của UBND quận, huyện.

Điều 4: Đội trưởng Đội KTQTĐT là người tổ chức, điều hành mọi công việc của Đội theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện và các ngành chuyên môn cấp trên về toàn bộ hoạt động của Đội.

Chương III:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYN HẠN

Điều 5: Đội KTQTĐT thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng-nhà đất và vệ sinh môi trường, trực tiếp tham mưu cho UBND quận, huyện những biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền luật định.

Điều 6: Nhiệm vụ:

1- Hướng dẫn, giải thích cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và công dân thi hành đúng các quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng và Điều lệ quản lý xây dựng tại thành phố Đà Nẵng.

2- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng nhà đất. Lập biên bản đình chỉ và báo cáo với UBND quận, huyện để xử lý đốì với mọi tổ chức và cá nhân đã xây dựng mà không có phép, sai phép hoặc vi phạm các quy định về bảo vệ công trình công cộng, công trình di tích văn hóa, lịch sử, bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị, làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của dân cư. (Trừ các công trình Quốc gia do Nhà nước quy định).

3- Trong quá trình kiểm tra, phát hiện có sự sai pháp luật về giao đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn quận, huyện, Đội phải báo cáo ngay cho UBND quận, huyện đê xử lý.

4- Đội có trách nhiệm phối hợp cùng Phòng quản lý đô thị, UBND xã, phường, Công an địa phương tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt, cưỡng chế hành chính của cấp có thẩm quyền v/v dỡ bỏ công trình vi phạm và công trình phải di chuyển để giải phóng mặt bằng trên địa bàn do Đội phụ trách.

5- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác, trong lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn do UBND quận, huyện giao khi xét thấy cần thiết.

Điều 7: Tiêu chuẩn, trình tự cấp thẻ đội viên.

1. Đội KTQTĐT được sử dụng thẻ trong khi thi hành nhiệm vụ. UBND thành phố sẽ có quy định riêng về thẻ của Đội.

2. Tiêu chuẩn cấp thẻ:

- Là cán bộ trong biên chế Nhà nước.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành Xây dựng, Pháp lý, Quản lý Nhà nước, Lý luận chính trị. Có trình độ tốt nghiệp văn hóa phổ thông Trung học hoặc tương đương và có khả năng am hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng.

- Trung thực, công tâm, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nắm vững quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và thực hiện đúng thẩm quyền theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Chương V:

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI

Điều 8: Chế độ tiền lương của cán bộ của Đội KTQTĐT thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đội trưởng, Đội phó được hưởng phụ cấp chức vụ như Trưởng, Phó phòng của quận, huyện.

Điều 9: Thành viên của Đội KTQTĐT mặc trang phục và phù hiệu do UBND thành phố quy định.

Chương VI:

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 10: Đội có trách nhiệm hướng dẫn cho cá nhân và tổ chức nộp tiền xử phạt tại Kho bạc theo đúng quy định của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và sự hưởng dẫn của Sở Tài chính-Vật giá. Nghiêm cấm Đội KTQTĐT thu tiền xử phạt trực tiếp.

Điều 11: UBND quận, huyện có trách nhiệm giải quyết kinh phí hoạt động cho Đội KTQTĐT.

Điều 12: Để động viên kịp thời cho những người có thành tích, Đội được trích lại 10 tổng số tiền phạt làm quỹ khen thưởng của Đội.

Chương VII:

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘI KTQTĐT VÀ CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN

Điều 13: UBND phường, xã có trách nhiệm:

- Chủ động kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhà đất trên địa bàn phường cùng với Đội KTQTĐT và lực lượng tăng cường của các ngành chức năng thực hiện quyết định dỡ bỏ công trình vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Đề xuất bằng văn bản với UBND quận, huyện về hình thức xử lý các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của phường.

- UBND phường phối hợp cùng đội KTQTĐT kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng-nhà đất.

Điều 14: UBND quận, huyện có trách nhiệm:

- Xử lý vi phạm hành chính đối với chủ công trình có hành vi vi phạm theo đúng pháp luật và thẩm quyền đã quy định.

- Trường hợp người vi phạm xây dựng vào các địa điểm xét thấy có thể tạm thời cho tồn tại, UBND quận, huyện có ý kiến chính thức bằng văn bản gởi cho Sở xây dựng thành phố để xét cấp giấy phép cho sử dụng tạm thời có diều kiện theo quy định của thành phố.

- Trường hợp nhà và công trình xây dựng không có giấy phép trong vùng quy hoạch cấm của thành phố thì UBND quận, huyện phải ra lệnh tháo dỡ ngay.

Điều 15: Phòng Quản lý đô thị quận, huyện:

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng nhà đất và đô thị trên địa bàn theo phân cấp của UBND thành phố. Phòng có trách nhiệm phối hợp với Đội KTQTĐT kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề liên quan đôì với những công trình phải tháo dỡ, trường hợp công trình tháo dỡ phải xử lý kỹ thuật phức tạp vượt quá khả năng và thẩm quyền của phòng thì báo cáo các ngành liên quan của thành phố chỉ đạo giải quyết theo chức năng quản lý của ngành.

Điều 16: Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành:

Các Sở Xây dựng, Địa chính-Nhà đất, Giao thông-Công chính, Khoa học- Công nghệ & Môi trường, Thanh tra thành phố trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, huyện

Chương VIII:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17: Các thành viên của Đội KTQTĐT có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 18: Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu thành viên của Đội KTQTĐT vi phạm pháp luật và bản Quy định này thì tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IX:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Trong quá trình thực hiện Bản quy định này, nếu có gì vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện gởi về Ban TCCQ thành phố để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.