• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

 Số: 23/2017/QĐ-UBND           

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Điện Biên, ngày 20  tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế và chi phí

cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người

nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13  ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế  25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13           ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 68/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên thuộc các trường hợp sau:

a) Học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

b) Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế điều trị thuốc ARV.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan trong quản lý, thực hiện chính sách.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: 100% trong đó 50% mức hỗ trợ theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, 50% mức hỗ trợ theo quyết định này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả đối với người nhiễm HIV/AIDS điều trị thuốc ARV.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách nhà nước; nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương; Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác.

4. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1.     Sở Y tế

- Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này chưa có thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng dự toán kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho  người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên xác định nguồn kết dư khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tỉnh Điện Biên để hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả mua thuốc ARV để điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS. Căn cứ kinh phí được cấp hàng năm, Sở Y tế phân bổ cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để mua thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan vận động các nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ hợp pháp để mua thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS. Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Hàng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, nguồn kết dư Quỹ bảo hiểm y tế tại các địa phương để phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí hỗ trợ cùng chi trả để mua thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

- Phối hợp kiểm tra giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và kinh phí hỗ trợ chi phí cùng chi trả để mua thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Chủ trì phối hợp với các Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các đơn vị liên quan trong công tác cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện thanh toán chi phí, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh HIV/AIDS theo quy định hiện hành.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 - Hàng năm chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định.

- Chỉ đạo việc lập danh sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nhiễm HIV thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Điện Biên; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các đoàn thể tỉnh

 Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế; truyền thông về lợi ích của việc điều trị sớm bằng thuốc kháng vi rút HIV; lợi ích của bảo hiểm y tế trong  việc khám, điều trị thuốc HIV/AIDS. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.

 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, bảo đảm 100% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này được cấp, phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế và được hỗ trợ chi phí cùng chi trả mua thuốc ARV để điều trị. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn.

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Mùa A Sơn

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.