• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 04/04/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 34/2017/QĐ-UBND           

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 28  tháng 11  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế,

dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên

______________         

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1747/TTr – SKHĐT ngày 20/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư liên quan đến việc triển khai công trình lâm sinh trong các dự án có sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

Điều 2. Phân cấp ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

1. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) là chủ đầu tư: UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh.

2. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các tổ chức, doanh nghiệp là chủ đầu tư: UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác quản lý công trình  lâm sinh trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành của nhà nước.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh của các dự án được UBND tỉnh ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung công việc được ủy quyền.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quyết định này; tổng hợp báo cáo, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Quyết định này theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quyết định đầu tư; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung công việc được phân cấp. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án công trình lâm sinh trên địa bàn không do huyện làm chủ đầu tư.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các công trình lâm sinh đã được phê duyệt thiết kế, dự toán; các công trình đã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không phải trình phê duyệt lại.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Chủ tịch Ủy ban nhân  dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lò Văn Tiến

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.