• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2017

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số:  79/2017/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 09 tháng 12  năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;       

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 3508/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-BDT ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

 Quy định này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Nội dung chi, mức chi

  1. Chi công tác phí cho các đoàn đi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ công tác phí.

2. Chi tổ chức hội nghị:

  a) Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ chi hội nghị.

  b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi theo quy định hiện hành của tỉnh về chế độ chi hội nghị được chi: Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng cấp tỉnh 300.000 đồng/bài viết, cấp huyện 200.000 đồng/bài viết, cấp xã 140.000 đồng/bài viết.

3. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 700.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí: Thành viên chính thức của đoàn giám sát: Cấp tỉnh 100.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 70.000 đồng/người/ngày, cấp xã 50.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: Cấp tỉnh 70.000 đồng/người/ngày, cấp huyện 50.000 đồng/người/ngày, cấp xã 35.000 đồng/người/ngày.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị: Cấp tỉnh 700.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản, cấp huyện 500.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản, cấp xã 350.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

6. Các nội dung khác liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

  2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/01/2018.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Lò Văn Muôn

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.