• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

Số: 34/2021/QĐ-UBND

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng

quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn c Lut t chc chính quyn địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut T chc Chính ph và Lut T chc chính quyn địa phương s 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn c Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut s 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015; Lut Sa đổi, b sung mt s điu ca Lut Ban hành văn bn quy phm pháp lut s 63/2020/QH14  ngày  18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng  số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều chủa Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 về quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017
của UBND tỉnh Điện Biên về Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 

 Lê Thành Đô

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.