• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2015
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 07/2015/L-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 6 tháng 7 năm 2015

LỆNH

Về việc công bố Luật

______

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Trương Tấn Sang

Tải file đính kèm
Văn bản liên quan khác
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.