• Quyết định 53/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

  25/11/2020

  10/12/2020

 • Quyết định 52/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  20/11/2020

  01/12/2020

 • Quyết định 51/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  19/11/2020

  04/12/2020

 • Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

  phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2020.

  10/11/2020

  01/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 49/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  06/11/2020

  20/11/2020

 • Quyết định 48/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  22/10/2020

  15/11/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

  Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  12/10/2020

  01/11/2020

 • Quyết định 45/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/10/2020

  20/10/2020

 • Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND

  Về ngưng hiệu lực của Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh

  09/10/2020

  09/10/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  07/10/2020

  18/10/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.