• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2021
HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 49/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 17 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

_____________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

KHÓA X - KỲ HỌP THỨ HAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguvên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021  của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung mới cho 89 dự án có thu hồi đất, với tổng diện tích đất thu hồi là 652,99 ha (kèm theo biểu 01). Trong đó:

a) Vốn Trung ương: Tổng số dự án có thu hồi đất là 02 dự án với diện tích đất thu hồi 109,53 ha;

b) Vốn Tỉnh: Tổng số dự án có thu hồi đất là 09 dự án với diện tích đất thu hồi 142,60 ha;

c) Vốn Huyện: Tổng số dự án có thu hồi đất là 72 dự án với diện tích đất thu hồi 103,24 ha;

d) Dự án kêu gọi đầu tư: Tổng số dự án có thu hồi đất là 06 dự án với diện tích đất thu hồi 297,62 ha.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c, khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 03 dự án điều chỉnh tên, tăng, giảm diện tích (kèm theo biểu 02).  

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 01 dự án điều chỉnh tăng diện tích (kèm theo biểu 03).

4. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 382/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 12 dự án điều chỉnh tên và tăng diện tích (kèm theo biểu 04).

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 02 dự án điều chỉnh tên, giảm diện tích (kèm theo biểu 05).

6. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 01 dự án điều chỉnh tăng diện tích (kèm theo biểu 06).

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 01 dự án điều chỉnh tên, tăng diện tích (kèm theo biểu 07).

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 357/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh cho 01 dự án điều chỉnh tăng diện tích (kèm theo biểu 08).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh rà soát, hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận:                                                      

- Như Điều 3;

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT/TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh;

- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công báo Tỉnh; Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;

- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phan Văn Thắng

 

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.