• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2021
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 26/2021/QÐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

_____________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1539/TTr-SKHCN ngày 20/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

2. Đối với những gói thầu đang triển khai hỗ trợ theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND cho đến khi hoàn thành./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- TT/HĐND Tỉnh;

- CT và các PCT/UBND Tỉnh;

- Các sở, ban, ngành Tỉnh;

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- UBND huyện, tp;

- Công báo Tỉnh;

- Lưu: VT, CTTĐT Tỉnh, NC/KT (VA).

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

  Huỳnh Minh Tuấn

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.