• Hiệu lực: Còn hiệu lực
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
Số: 06/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp quản lý

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 98/TTr-SCT ngày 13/01/2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2022./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Chính phủ;                                                                                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Bộ Công Thương;                                                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;                                                                                                                                         (Đã ký)
- CT và các PCT/ UBND Tỉnh;
- Các Ban đảng, Đoàn thể Tỉnh;

- Các Sở, ban ngành Tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- UBND huyện, thành phố;                                                                                                                       Huỳnh Minh Tuấn

- Cổng TTĐT Tỉnh, Công báo Đồng Tháp;

- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.