• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2022
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 16/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNG ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức  năng,  nhiệm  vụ, quyềnhạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Quyết định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai (sau đây viết là Sở Ngoại vụ).

2. Quyết định này áp dụng đối với Sở Ngoại vụ; công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của Sở Ngoại vụ thực hiện theo quy định  tại Điều 2,  Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-BNG  ngày 28 tháng 10 năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy  ban nhân dân cấp  tỉnh,  Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm2022.

2. Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai hết hiệu lực  kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.