Sign In

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ

Quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND

ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

_________________________
 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước) liên quan đến việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Công trình ghi công liệt sĩ

1. Công trình ghi công liệt sĩ là công trình lịch sử, văn hóa để tôn vinh, tri ân liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

2. Công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng phù hợp với quy hoạch, phong tục, tập quán của địa phương, đảm bảo trang nghiêm, mỹ quan, bền vững; ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế; đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của nhân dân và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài cho các tầng lớp nhân dân, các thế hệ thanh thiếu niên.

3. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm:

a) Nghĩa trang liệt sĩ: Là nơi an táng thi hài, hài cốt liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ, phù hợp với quy hoạch của địa phương.

b) Đài tưởng niệm liệt sĩ: Là công trình ghi công liệt sĩ, được xây dựng ở  trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, của huyện, thành phố nơi không có Nghĩa trang liệt sĩ hoặc ở những nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

c) Đền thờ liệt sĩ: Là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ, được xây dựng ở nơi có nhiều chiến tích lịch sử tiêu biểu.

d) Nhà bia ghi tên liệt sĩ: Là công trình ghi công liệt sĩ, được xây dựng ở xã, phường, thị trấn không có Nghĩa trang liệt sĩ.

 4. Các hạng mục trong các công trình ghi công bao gồm: Đài Tổ quốc ghi công; phần mộ liệt sĩ; Nhà bia ghi tên liệt sĩ; vườn hoa, cây cảnh, cổng, hàng rào bảo vệ khuôn viên; các công trình ghi công liệt sĩ; các hệ thống điện, nước; các công trình phụ trợ để phục vụ cho việc đón tiếp thân nhân liệt sĩ, phục vụ lễ viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ (nếu có).

Điều 3. Mộ liệt sĩ

Mộ liệt sĩ là nơi an táng thi hài, hài cốt của liệt sĩ, thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp UBND tỉnh quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện, thành phố.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Các cơ quan được phân công quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ tùy theo số lượng mộ liệt sĩ có trong Nghĩa trang liệt sĩ và quy mô, tính chất của công trình quyết định bộ phận quản lý Nghĩa trang hoặc người làm công tác quản trang theo quy định khoản 1 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 để thực hiện các nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Đối với Nghĩa trang liệt sĩ:

a) Xây dựng nội quy, quy định thăm viếng, lập sơ đồ Nghĩa trang, vị trí mộ, hồ sơ từng phần mộ và lập danh sách quản lý mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ theo quy định (kể cả phần mộ đã di chuyển hài cốt); Quản lý, bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của Nghĩa trang, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do thân nhân liệt sĩ di chuyển từ các Nghĩa trang liệt sĩ trong nước về an táng theo nguyện vọng của gia đình, do các địa phương, đơn vị quy tập bàn giao, khắc tên bia theo nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh, nhân dân đến thăm viếng mộ liệt sĩ; phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu, lễ cầu siêu tổ chức tại các Nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước.

d) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có hài cốt liệt sĩ đang quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà (hoặc đến Nghĩa trang liệt sĩ khác) theo quy định.

đ) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán (hoặc chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ khác); lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển theo quy định.

e) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, tu sửa các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

g) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ.

2. Đối với công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ:

a) Quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng; phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo nghi lễ quy định.

c) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đền thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đền thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Đài tưởng niệm, Đền thờ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ.

3. Đối với mộ liệt sĩ:

a) Mộ liệt sĩ phải được quản lý, thường xuyên chăm sóc, sửa chữa và tu bổ.

b) Mộ liệt sĩ trong cùng một Nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng thống nhất về kích thước, quy cách và nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Điều 6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, chăm sóc, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, pháp luật ưu đãi Người có công và văn bản quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hằng năm trên cơ sở dự toán ngân sách Trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo, chủ trì, lập kế hoạch phân bổ kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; tổng hợp nhu cầu và kế hoạch kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận động, huy động mọi nguồn lực để tu bổ, chăm sóc và thực hiện việc xây dựng, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

3. Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quy chế này.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương. Đồng thời, ban hành nội quy, quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở địa phương.

2. Củng cố, kiện toàn bộ phận và nhân viên quản lý, bảo vệ ở các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ (nếu có).

3. Thường xuyên tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ đảm bảo để công trình ghi công liệt sĩ được chăm sóc chu đáo, bền đẹp và trang nghiêm, mãi mãi trường tồn.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

Các tổ chức, cá nhân đến viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; không tự ý lắp đặt, cải tạo, làm thay đổi kết cấu, thiết kế, mỹ quan của các công trình ghi công liệt sĩ; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

UBND tỉnh Hà Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn